Ubytovací řád

Ubytovací řád Komplexu apartmánů Jestřábí

Opatření Covid-19

GDPR

 1. Ubytování hostů v Komplexu apartmánů Jestřábí probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování. Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta) nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace). Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou tedy závazné.
 2. Užívat ubytovací zařízení mohou jen osoby, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.
 3. V komplexu apartmánů může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti.
 4. Host obdrží jeden klíč. Tento klíč si ponechá ve své dispozici po celou dobu pobytu a je povinen tento klíč řádně opatrovat. Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíčů. Při odjezdu host klíče odevzdá ubytovateli. V případě ztráty klíčů, je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 2000,- Kč.
 5. Host má právo na parkování nejvýše jednoho osobního vozidla (tj. jedno vozidlo na 5 ubytovaných osob) na vyhrazeném parkovišti ubytovatele. Více vozidel je možné parkovat jen se souhlasem ubytovatele. Host je povinen své vozidlo na parkovišti řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci.
 6. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnutý jiný apartmán než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 7. Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 14:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin. Pokud to provoz komplexu dovoluje, je výjimečně možné domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.
 8. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 9. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příchodu.
 10. V apartmánu a společných prostorách nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 11. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.). Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů a rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 12. Při odchodu z apartmánu je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna, zamknout apartmán a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
 13. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v apartmánu a ostatních prostorách komplexu.
 14. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých nezletilých dětí ve všech prostorech komplexu apartmánů i v jeho venkovní části.
 15. Z bezpečnostních důvodů je potřeba chodit po schodišti do podkroví opatrně, aby nedošlo k úrazu ubytovaných.
 16. Pokud host topí v kamnech umístěných v apartmánech nebo ve venkovním ohništi, je povinen dbát všech bezpečnostních zásad.
 17. Základní zásady:

  • velmi ostražitě hlídejte své děti, aby vždy byly v dostatečné vzdálenosti od topeniště,
  • děti nikdy nesmí v kamnech ani v ohništi rozdělávat oheň,
  • pro topení nepoužívejte nic, co do topeniště nepatří (plasty, gumy, sláma, šišky, atd.),
  • zabezpečte dostatečný přívod vzduchu,
  • nikdy nezapalujte oheň pomocí vysoce hořlavých kapalin,
  • žhavý popel ukládejte do nehořlavých nádob,
  • zajistěte bezpečnou vzdálenost hořlavých předmětů od kamen,
  • před spaním a odjezdem nechte kamna zcela vyhasnout.
 18. Za škody způsobené na majetku komplexu apartmánů odpovídá host v plném rozsahu.
 19. Malá domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách komplexu apartmánů jen se souhlasem majitele komplexu apartmánů. Majitel zvířete je povinen na vyžádání pracovníka komplexu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
  • Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup v těch prostorách, kde jsou skladovány potraviny, připravována nebo podávána jídla a nápoje.
  • Ve všech veřejných prostorách mají psi mít náhubek a být na vodítku.
  • Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v pokoji bez dozoru svého majitele.
  • Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelíšek.
  • Nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat.
  • Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům.
  • Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 07:00 hod.
  • Majitel zvířete je povinen venčit zvíře mimo prostory komplexu apartmánů a exkrementy zlikvidovat sebráním do sáčku a vyhozením do kontejneru s odpadem.
 20. Komplex apartmánů odpovídá za škodu na odložených, vnesených a cenných věcech, pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků komplexu do úschovy proti písemnému potvrzení.
 21. Do komplexu apartmánů je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet psychotropní či omamné látky do areálu.
 22. Ve všech prostorách apartmánů je zakázáno kouření.
 23. Hosté mohou využívat wi-fi pokrytí internetovým signálem, a to bezplatně. Je zakázáno využívat wi-fi pokrytí penzionu k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, rozesílání spamů).
 24. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci ubytovatele nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. V nouzi volejte tísňové linky: Linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavu nouze. Nezneužívejte je!

  Vaší nezodpovědností se může oddálit pomoc lidem, kteří ji v dané chvíli budou opravdu potřebovat!

  Poučte o tom i své děti! Zneužití linek tísňového volání je trestné. Číslo 112 je číslo Integrovaného záchranného systému – lze zde tedy nahlásit vše.

  Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených). Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu). Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte. Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky. Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy.

  Z mobilního telefonu lze volat i v případě, nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.

 25. Ubytovací řád je platný od 01. 01. 2014 do odvolání.
 26. Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že je host závažným způsobem poruší, má ubytovatel právo smluvní poměr s hostem ukončit bez náhrady.

Komplex apartmánů Jestřábí, Mgr. Jakub Zimmel, telefon: 602 370 617

V Jestřábí, 01. 01. 2014