GDPR

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

Společnost Komplex Apartmánů Jestřábí, Mgr. Jakub Zimmel, IČO: 76352897, se sídlem Kodetka Okružní 82, 373 71 Hlincová Hora (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem splnění svých povinností vyplývajících Správci ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, dovolujeme informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním.

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity (565/1990 Sb., 3 odst. 4), a zákonem o pobytu cizinců (S 101 zákona č. 326/1999 Sb.), kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

Ve výše uvedených případech je Správce v souladu s ustanovením 5 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, a to po dobu 6 let.

Osobní údaje, které shromažďujeme:

  1. osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezměnitelné identifikaci Hosta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s Hostem (kontaktní údaje)
  2. identifikační údaje — jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (OP, pas)
  3. kontaktní údaje — těmito údaji se rozumí zejména Hostem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, emailovou adresu a jiné podobné informace

Jsou to údaje, které jsou pro Správce s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně využívané ke své podnikatelské činnosti bez nepřiměřených právních a věcných rizik. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Správcem a Hostem (Subjektem údajů) je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby.

Osobní údaje zpracovává Správce manuálně i automatizovaně přímo a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se Správcem popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás Správce dále dovoluje upozornit na Vaše práva souvisejícími se zpracováním, a sice:

  1. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
  2. Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Kontaktní osoba správce: Mgr. Jakub Zimmel, e-mail: info@apartmanyjestrabi.cz